Nasza hurtownia kabli Multikable.pl oferuje kable i przewody elektryczne z oznakowaniem CE. Na co ono wskazuje? Jak zdobywa się takie oznakowanie i jakie warunki musi spełnić dany przewód? Dziś rzuciliśmy nieco światła na te kwestie. Odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące oznakowania CE ogółem oraz w odniesieniu do kabli. Zapraszamy do lektury!

Czym jest znak CE umieszczany na produktach?

Oznaczenie CE to europejski symbol zgodności produktu z dyrektywami ustalonymi przez Unię Europejską. Produkty zostały podzielone na kategorie, z których każda musi spełniać inne, przynależne jej normy. Dla nabywcy i użytkownika produktu znak CE to świadectwo bezpieczeństwa użytkowania.

W odniesieniu do wyrobów elektrycznych – są nimi również kable elektryczne – spełnianie dyrektyw jest obowiązkowe. Właściwości każdego z nich sprawdza się zgodnie z Systemami Oceny Zgodności. Pozytywne przejście testu gwarantuje kablom nie tylko oznakowanie CE, ale również wystawienie deklaracji zgodności wyrobu.

Czy można kupić kable i przewody bez oznakowania CE?

Od 2004 roku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie jest możliwe wprowadzenie do obrotu, a co za tym idzie również kupienie przewodów elektrycznych bez symbolu CE. Nawet jeśli są to produkty powstałe w na innym kontynencie, zanim zostaną wprowadzone do obiegu w EOG, producent musi wykazać ich zgodność z dyrektywami Nowego Podejścia.

Kable i przewody elektryczne muszą spełniać:

  • Dyrektywę 2014/35/UE: harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia – dla wyrobów z napięciem nominalnym 50-1000 V dla prądu przemiennego oraz 75-1500 V dla prądu stałego,
  • Dyrektywę 2014/30/UE: harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej – dla wyrobów z dowolnym napięciem, które mogą wywołać zaburzenia elektromagnetyczne albo nie wykazywać odporności na zaburzenia z zewnątrz,
  • Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE: ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – dla wyrobów służących do wytwarzania, przesyłania lub pomiaru prądu, pracujących z napięciem do 1000 V dla prądu przemiennego oraz do 1500 V dla prądu stałego.

W każdej z grup znajdują się urządzenia wyłączone z obowiązku, np. niektóre sprzęty medyczne, sprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem czy zestawy do przeprowadzania badań.