Unia Europejska reaguje na zmiany dotyczące rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Wprowadzane są regulacje mające usystematyzować działanie producentów opierających swoje działanie na przewodach instalacyjnych oraz okablowaniu. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.

Rys historyczny

Parlament Europejski i Rada Europejska w marcu 2011 roku wydały rozporządzenie CPR. Jest to skrót od angielskiego Construction Products Regulation. Polega ono na klasyfikacji wyrobów budowlanych oraz usystematyzowaniu przepisów dotyczących metod ich testowania. Rozporządzenie weszło w życiu 1 lipca 2013 roku. Od 1 lipca 2016 wszyscy producenci, bądź importerzy otrzymali 12 miesięcy na zapewnienie swoim wyrobom i produktom pełnej zgodności z przepisami wprowadzonymi przez Unię Europejską i przez ten okres musieli dostosować się do nowych wymagań. Od 1 lipca 2017 roku wszystkie przewody instalacyjne muszą być traktowane jako wyroby budowlane i podlegają stosownym regulacjom.

Które produkty są nią objęte?

Przeznaczeniem kabli oraz przewodów objętych tym regulacjom jest zasilanie energią elektryczną i zastosowania telekomunikacyjne w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Są to:

  • kable sterownicze i telekomunikacyjne - przewody i kable symetryczne stosowane w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnej
  • kable elektroenergetyczne - przewody stosowane do zasilania energią elektryczną
  • kable światłowodowe - stosowane do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnej oraz w urządzeniach sygnalizujących i aparaturze sterowniczej

Zmiany w funkcjonowaniu na rynku

Regulacja unijna ma na celu wprowadzenie nowych zasad na rynku dla importerów, producentów, oraz dystrybutorów. W celu normalizacji procesów i zapewnieniu możliwie jak najwyższego bezpieczeństwa, wyżej wymienieni przedstawiciele rynku mają obowiązek wykonania badań przez notyfikowane jednostki certyfikujące, bądź labolatoria w celu uzyskania stosowanych certyfikatów potwierdzających klasę odporności ogniowej oraz przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych dla potwierdzenia Euroklasy produktu.